Personas datu apstrādes noteikumi

Personas datu apstrādes noteikumi

 1. Kontrole
  • Jūsu personas datu pārzinis ir Airwave sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā Airwave ), uzņēmumu reģistra kods 106622214, atrašanās vieta
   Ganību dambis 2A, LV-1045, Rīga.
  • Jautājumu vai paziņojumu gadījumā, kas saistīti ar personas datu apstrādes noteikumiem, varat sazināties ar Airwave klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
   E-pasta adrese: info@airwave.lv
   Tālrunis: +371 675 666 07
   Adrese: Ganību dambis 2A, LV-1045, Rīga.
 1. Personas datu veidi un avoti
  • Airwave apstrādātajos personas datos ietilpst personas dati, kurus esat sniedzis Airwave (piemēram, iesniedzot jautājumu vai paziņojumu un slēdzot līgumu), vai kas kļuvuši zināmi Airwave citā veidā (piemēram, izpildot līgumu), tai skaitā:
   • personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods);
   • kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese);
   • bankas rekvizīti (piemēram, bankas nosaukums, bankas konta numurs);
   • ar precēm un pakalpojumiem saistītie dati (piemēram, dati par interesējošām precēm un pakalpojumiem vai pasūtītajiem, noslēgtajiem līgumiem un to izpildes un pārkāpšanas apstākļiem, tai skaitā maksājumiem un parādiem);
   • saziņas dati (piemēram, e-pasta sarakste).
  • Lai Airwave varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu sniegt konsultācijas vai piedāvāt atbilstošus produktus vai pakalpojumus, ir jānorāda jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un reģions. Lai Airwave varētu noslēgt ar Jums līgumu, ir nepieciešams sniegt arī pārējos 1.1. un 2.1.2. punktā norādītos personas datus.
 2. Personas datu apstrādes mērķi un pamats
  • Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu, veikt pasākumus pirms līguma noslēgšanas vai izpildīt ar Jums noslēgto līgumu:
   • jautājumu un pieteikumu apstrādes nolūkos – jo īpaši personas dati, kontaktdati, saziņas dati;
   • preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas nolūkos – jo īpaši personas dati, kontaktdati, dati, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem, saziņas dati;
   • norēķinu nolūkos – jo īpaši personas dati, kontaktdati, bankas dati, dati, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem;
   • juridisku prasību sagatavošanas, iesniegšanas un aizstāvēšanas nolūkos – personas dati, kontaktdati, bankas dati, ar precēm un pakalpojumiem saistītie dati, saziņas dati.
  • Lai izpildītu Airwave juridiskās saistības:
   • grāmatvedības un nodokļu saistību izpildes nolūkos, tai skaitā grāmatvedības dokumentu oriģinālos un no nodokļu uzlikšanas viedokļa nozīmīgiem dokumentiem – īpaši personas datiem, kontaktdatiem, bankas datiem, ar precēm un pakalpojumiem saistītiem datiem;
   • lai izpildītu paziņošanas un ziņošanas pienākumus, kas izriet no tiesību aktiem – jo īpaši personas dati, kontaktdati, dati, kas saistīti ar precēm un pakalpojumiem.
  • Pamatojoties uz Airwave likumīgajām interesēm:
   • pamatojoties uz Airwave likumīgajām interesēm analizēt klientu apmierinātību ar produktiem, pakalpojumiem un klientu apkalpošanu un attīstīt produktu portfeli, pakalpojumus un klientu apkalpošanu – lai analizētu un attīstītu produktu portfeli, pakalpojumus un klientu apkalpošanu – jo īpaši personas datus, kontaktinformāciju , dati, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, sakaru dati;
   • pamatojoties uz Airwave leģitīmajām interesēm sagatavot savas saimnieciskās darbības analīzi un pārskatus, lai sagatavotu saimnieciskās darbības analīzi un pārskatus, jo īpaši personas datus, datus, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem;
   • pamatojoties uz Airwave leģitīmajām interesēm juridisku prasību sagatavošanā, iesniegšanā un aizstāvēšanā vai iznīcināšanā – ar mērķi sagatavot, iesniegt, aizstāvēt un atbrīvoties no juridiskām prasībām – personas dati, kontaktdati, bankas dati, dati, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, saziņas dati ;
   • pamatojoties uz Airwave leģitīmajām interesēm veikt pārdotajai precei vai pakalpojumam līdzīgu preču vai pakalpojumu tiešo mārketingu saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā noteiktajiem nosacījumiem – elektroniski kontaktdati pārdotajai precei vai pakalpojumam līdzīgu preču vai pakalpojumu tiešā mārketinga nolūkos. un pavadošā profila analīze.
  • Pamatojoties uz jūsu piekrišanu:
   • Lai pārsūtītu jūsu pieteikumus Airwave tālākpārdošanas un uzstādīšanu veicošam partnerim, ja jūsu pieteikums attiecas uz mazumtirdzniecību – jo īpaši personas dati, kontaktdati, dati, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, saziņas dati;
   • Airwave produktu un pakalpojumu tiešā mārketinga un saistītās profila analīzes nolūkos – jo īpaši personas dati, kontaktdati, dati, kas saistīti ar produktiem un pakalpojumiem, saziņas dati.
 3. Personas datu saņēmēji
  • Airwave izpauž jūsu personas datus tikai saņēmējiem, tostarp pilnvarotajiem apstrādātājiem un trešajām personām, kuru kategorijas ir šādas:
   • Personas, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus Airwave;
   • Personas, kas sniedz e-rēķinu un finanšu programmatūras pakalpojumus Airwave;
   • Personas, kas sniedz maksājumu pakalpojumus Airwave;
   • Personas, kas sniedz pasta un sakaru pakalpojumus Airwave;
   • Personas, kas sniedz analīzes un mārketinga pakalpojumus Airwave;
   • Personas, kas sniedz juridiskos pakalpojumus Airwave;
   • Personas, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus Airwave;
   • personas, kas apstrādā personas datus tiešā Airwave vai pilnvarota apstrādātāja pakļautībā;
   • Airwave tālākpārdevējs un uzstādīšanas partneri;
   • personas, kurām Airwave ir cedējis savus prasījumus.
  • Likumdošanas dēļ Airwave var būt pienākums izpaust Jūsu personas datus valsts sektora iestādēm, kuras saskaņā ar tiesību aktiem var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu pieprasījumu (piemēram, Datu aizsardzības inspekcija, tiesas, tiesu izpildītāji u.c. ). Minētās publiskā sektora iestādes nav uzskatāmas par saņēmējiem, taču tās apstrādā attiecīgos datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem atbilstoši apstrādes mērķiem.
  • Airwave izpauž un/vai nodod jūsu personas datus katram konkrētam saņēmējam tikai tad un tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams 3. punktā noteiktajiem mērķiem.
  • Airwave nenodod jūsu personas datus trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai.
  • Personas datu saņēmēju sarakstu var iepazīties ar Airwave klientu apkalpošanas dienestu, ciktāl saņēmēja dati nav konfidenciāli vai Airwave komercnoslēpums.
 4. Personas datu uzglabāšanas termiņš
  • Airwave glabā jūsu personas datus, līdz personas datu glabāšana ir nepieciešama 3. punktā noteiktajiem mērķiem (piemēram, pieteikumu apstrādei līdz pieteikuma izskatīšanai, preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai līdz izpildei punktā, ar rēķinu izrakstīšanu un juridiskajām prasībām saistītos nolūkos līdz no tiesību aktos izrietošo juridisko prasību termiņa beigām vai līdz juridisko prasību izbeigšanai, pamatojoties uz piekrišanu, ja notiek apstrāde līdz mērķa sasniegšanai vai piekrišanas atsaukšanai u.c.) vai līdz brīdim, kad personas datu glabāšana ir obligāta saskaņā ar tiesību aktiem (piemēram, grāmatvedības un nodokļu saistību izpildes nolūkos, kā likums, 7 gadi).
  • Lai iegūtu sīkāku informāciju par jūsu personas datu glabāšanas periodiem, lūdzu, sazinieties ar Airwave klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot 2. punktā norādīto kontaktinformāciju.
 5. Automatizēti lēmumi un profilēšana

Airwave nepieņems lēmumus par jums, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, un kas radīs juridiskas sekas attiecībā uz jums vai līdzīgi būtiski ietekmēs jūs.

 1. Jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi
  • Tiesību realizācija

Lai izmantotu savas tālāk norādītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar Airwave klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot 1.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 • Tiesības iepazīties ar datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu par to, vai personas dati par jums tiek apstrādāti, un, ja tā, tad piekļūt personas datiem un informācijai par iesaistīto personas datu veidiem, to avotiem (ja tie nav iegūti no jums), mērķiem apstrādi, automatizētus lēmumus un profila analīzi (ja piemērojams), saņēmējus vai to kategorijas, pārsūtīšanu (ja attiecināms), paredzēto glabāšanas periodu vai perioda noteikšanas kritērijus un Jūsu tiesības.

 • Tiesības uz datu labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt labot nepareizus personas datus un papildināt nepilnīgos personas datus, tostarp iesniedzot rakstisku papildu paziņojumu.

 • Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”)

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti, ja personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei un personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata; jūs iebilstat pret personas datu apstrādi (un attiecīgā gadījumā apstrādei nav primāru leģitīmu iemeslu); personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; personas dati ir jādzēš, lai izpildītu juridisko pienākumu, kas izriet no Airwave piemērojamiem tiesību aktiem; vai personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu tieši bērnam.

Jums nav tiesību pieprasīt personas datu dzēšanu, ciktāl to apstrāde ir nepieciešama Vispārējā personas datu aizsardzības regulā paredzētajos gadījumos, piemēram, lai īstenotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību, lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteikto Airwave juridisko pienākumu, sagatavotu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības utt.

 • Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, ja apstrīdat personas datu pareizību, Airwave pārbaudot personas datu pareizību; personas datu apstrāde ir nelikumīga, bet jūs nepieprasāt to dzēšanu; Airwave vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes nolūkos, taču tie ir nepieciešami, lai Jūs sagatavotu, iesniegtu vai aizstāvētu juridiskas prasības; vai jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, līdz tiek pārbaudīts, vai Airwave likumīgie iemesli ir svarīgāki par jūsu iemesliem.

 • Tiesības iebilst

Ja jūsu personas datu apstrādes pamats ir uzdevuma veikšana sabiedrības interesēs vai valsts varas īstenošana, vai Airwave vai trešās personas likumīgās intereses, jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, tostarp profila analīzi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Šādā gadījumā Airwave vairs neapstrādās jūsu personas datus, ja vien Airwave nepierādīs, ka tie tiek apstrādāti pārliecinoša likumīga iemesla dēļ, kas ir pārliecinošs, vai ar mērķi izvirzīt, iesniegt vai aizstāvēt juridiskas prasības.

 • Tiesības pārsūtīt datus

Ja apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu vai ir nepieciešama ar Jūsu piedalīšanos noslēgtā līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas saskaņā ar Jūsu pieprasījumu un tiek apstrādāta automātiski, Jums ir tiesības saņemt personīgo datus par jums, ko esat iesniedzis Airwave strukturētā, plaši lietotā formātā un mašīnlasāmā formā, un tiesības pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai Airwave nosūta datus tieši citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

 • Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms atsaukšanas.

 • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Neskarot citu administratīvo vai tiesisko aizsardzības līdzekļu piemērošanu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrādē tiek pārkāpta Vispārīgā personas datu aizsardzības regula. vai citi tiesību akti, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.